..:: K-SVKK Keski-Suomen Vinttikoirakerho ry ::..
   

Kerhon säännöt1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen vinttikoirakerho ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää vinttikoiraharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee jäsentiedotetta, järjestää vinttikoirien juoksuharjoituksia ja -kokeita, koiranäyttelyitä, esitelmä- ja koulutustoimintaa sekä muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa. Yhdistys voi harjoittaa yhteistoimintaa kotimaassa olevien koirajärjestöjen ja muiden tarkoituksenmukaisten yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. kerätä jäsenmaksuja
 2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
 3. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
 4. järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
 5. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö (henkilöjäsen) taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö (yhteisöjäsen), joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinainen henkilöjäsen voi olla vuosi- tai perhejäsen. Perhejäsen on vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Yhteisöjäsenet voivat olla ainoastaan vuosijäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus voi kutsua kunniajäseniksi ansioituneeksi katsomiaan henkilöitä. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi uusi jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja hyväksyy sen toimintatarkoituksen. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenyys on voimassa vasta kun hallitus on kokouksessaan hyväksynyt ko. henkilön jäseneksi. Jos hakemus hylätään, palautetaan maksettu jäsenmaksu maksajan tilille.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi myös erottaa jäsenen (määräajaksi), mikäli jäsenelle on määrätty rangaistus eläinsuojelurikoksesta, hänet on määrätty eläintenpitokieltoon tai Kennelliiton kurinpitolautakunta on jäsenelle määrännyt sanktion jonka perusteella hänet on erotettu Kennelliiton jäsenyydestä tai hänelle on määrätty rekisteröinti- ja /tai kokeisiin / näyttelyihin osallistumiskielto. Hallituksen tulee varata jäsenelle 30 vrk aikaa antaa asiasta selvityksensä. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin eikä määräajaksi erotetulla jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen varoihin. Jos jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksua kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa hänen eronneen yhdistyksestä.

5. Jäsenmaksut

Vuosijäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä yhdistyksen syyskokous on kulloinkin määrännyt. Syyskokous voi päättää alennetuista maksuista tilanteessa, jossa kasvattaja maksaa kasvattinsa omistajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksun (pentuejäsenyys). Pentuejäsenyys on mahdollinen vain uusien jäsenten osalta. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin kalenterivuodelta maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus voi lisäksi määrätä ajankohdan, jonka jälkeen jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen menettää jäsenetunsa. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista. Kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättää hallitus.

6.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa siten, että hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Varajäsenten toimintakausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtajan tulee kutsua hallituksen kokous koolle 14 vuorokauden kuluessa hallituksen jäsenien kokousvaatimuksesta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Läsnäoloksi katsotaan myös, jos hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen puhelimitse, sähköpostilla tai muulla reaaliaikaisella, vuorovaikutteisella etäyhteydellä. Virtuaalinen hallituksen kokous on myös päätösvaltainen mikäli edellä mainitut osallistujamäärät täyttyvät. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Toimikunnat

Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia määrättyjä asioita varten. Hallitus määrää kunkin toimikunnan toimintakauden ja ohjeistaa toimikuntien toiminnan. Toimikunnissa voi olla myös yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösaineisto tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Asiasta, jonka jäsen haluaa ottaa kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli kevätkokouksen osalta maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.

11. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai tavallisessa postissa. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokous kutsussa.

12. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä (vuosi-, pentue- ja perhejäsen sekä kunniajäsenellä, joka ennen kunniajäseneksi kutsun saamistaan on joskus aiemmin ollut kerhon vuosi-, pentue-, tai perhejäsen) on yksi ääni. Kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Valtuutetulla voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä 14§:ssä mainituista asioista. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 osa läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
 2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle;
 3. valita hallituksen puheenjohtaja;
 4. valita hallituksen muut jäsenet;
 5. valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat;
 6. määrätä seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille
 7. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ja esitys uusiksi säännöiksi on oltava kokouskutsun liitteenä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

15. Yhdistyslain soveltamisesta

Mikäli säännöistä ei muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

16. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.